తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 15 August 2017

దత్తపది: కాంత - నారి - మగువ - వనిత ..... అన్యార్థంలో రాముని స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది: కాంత - నారి - మగువ - వనిత
           అన్యార్థంలో  రాముని స్తుతి

తేటగీతి: 
అవని తనయను చేకొన్న యధిపునకును 
కీర్తి కాంతత్వమిలవెల్గు మూర్తిమతికి 
చేరి మదనారి మదిదల్చు శ్రీపతికిని 
మధురమగు వచనునకు నమస్సులిడుదు.

Sunday, 13 August 2017

అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు 


తేటగీతి: 
విజయదశమిని బాలలే వేడ్క మీర 
బాల రూపున పూజలన్ బరగ నిలువ 
పట్టి జూజుచు మననున భక్తితోడ 
నమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు

Tuesday, 8 August 2017

శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.


కందము: 
శ్రీరామ రూపమట్టిది
ఆరెప్పలవేయ మరతురాతని జూడన్ 
తీరుగ నాతిగ మార్చిన 
శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.

Tuesday, 1 August 2017

కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడుఆటవెలది: 
కనులు లేనివాడు కనలేడు కాంతిని 
కనులు గలుగువాడు కాంచగలడు 
కాని యున్న కనుల గట్టిగా మూసిన 
కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు. 

Sunday, 16 July 2017

కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.


కందము: 
తీరుగ గనగా కవివర 
చేరుచు నాకన్నతల్లి చిన్నారులపై 
మీరుచు జూపెడి సరి మమ 
కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.

Saturday, 15 July 2017

నేల - నీరు - అగ్గి - గాలి....మహాభారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నేల - నీరు - అగ్గి - గాలి....మహాభారతార్థంలో 


కందము: 
మనసింక గాలిపోయెను 
కన నగ్గించెడు నొకండు కర్ణుడు తోడై 
మననీరు ధార్త రాష్ట్రులు 
వనమందున మనల నేల? వారలు వెధవల్. 
Friday, 14 July 2017

నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్


కందము: 
నల్లని మేఘశ్యాముని 
యల్లన వేయైనపేర్ల నాస్తోత్రముతో 
తెల్లని విరులగు, మాలగ 
నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్. 

Tuesday, 11 July 2017

పగలె శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పగలె శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.


తేటగీతి: 
తూర్పుదిక్కున మెల్లగా తొంగిచూచి 
చాలుచాలంచు పొమ్మన చంద్రుడపుడు
పడమరను గ్రుంక సూర్యుండు గడచె నంత 
పగలె, శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.

Monday, 10 July 2017

'తల' పదం అన్యార్థంలో ఇష్టదైవస్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.దత్తపది: 'తల' పదం అన్యార్థంలో ఇష్టదైవస్తుతి  


కందము: 
తలచెద నే శ్రీరాముని 
తలచెద సీతమ్మ పతిని దశరథ సుతునే 
తలచెద రవికుల సోముని 
తలచెద మా హనుమ యెపుడు దలచెడు స్వామిన్. 

Sunday, 9 July 2017

శ్రీనాథుని కృతిగ మనుచరిత్రయె యొప్పున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శ్రీనాథుని కృతిగ మనుచరిత్రయె యొప్పున్.


కందము: 
అనాటి యల్లసానియె
తానే మనుచరిత వ్రాసె ధారుణి, వినుమా
కానగ కాశీ ఖండము 
శ్రీనాథుని కృతిగ మను, చరిత్రయె యొప్పున్.

Saturday, 8 July 2017

రామునకు, సహోదరి గదా రమణి సీత.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామునకు, సహోదరి గదా రమణి సీత.


తేటగీతి: 
చెల్లిపోవును బ్రతుకిట్టి చేష్ట మాను 
పరుల భార్యయె రావణా పరగ చెల్లి
తప్పు మన్నించమనిజెప్పి యప్పజెప్పు 
రామునకు, సహోదరి గదా రమణి సీత.

Friday, 7 July 2017

పడమట నుదయించెను రవి పద్మము లేడ్వన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పడమట నుదయించెను రవి పద్మము లేడ్వన్.కందము: 
గడిపినది చాలు దినమనె 
నడుగిడుచును చంద్రుడంత కలువలజతకై 
విడిపొండు మీరు చాలని 
పడమట నుదయించెను-రవి, పద్మము లేడ్వన్.

Thursday, 6 July 2017

రామాంతకు డయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామాంతకు డయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.


కందము:  
రాముని దలచుచు నాడా
రామముగా లంక వనిని రమణిని జూచెన్
రా, మార్కొన రాగా నా 
రామాంతకుడయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్.

Wednesday, 5 July 2017

భామయు భామయుఁ గలియఁగ బాలుఁడు పుట్టెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భామయు భామయుఁ గలియఁగ బాలుఁడు పుట్టెన్.కందము: 
ఈ మాకూడలి నడచుచు 
కామేశ్వరి నొప్పులనుచు కడుపును బట్టన్ 
ధీమాగ చాటు జేయుచు 
భామయు భామయుఁ గలియఁగ బాలుఁడు పుట్టెన్.

Tuesday, 4 July 2017

కట్టె - నిప్పు - బూది - మసి ... తో పచ్చని ప్రకృతి వర్ణన.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - కట్టె - నిప్పు - బూది - మసి ... తో పచ్చని ప్రకృతి వర్ణన.


కందము: 
చుట్టిన నిశి పోయె సమసి 
పట్టుచు సూర్యుండు గొట్ట  బాబూ దినమై 
కట్టెదుట నిండె కాంతులు 
ఇట్టే జీవమ్ము బుట్టె నిప్పుడె గనుమా. 

Monday, 3 July 2017

రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై..ఉత్పలమాల: 
పావన నామమున్ గలిగి పల్కెడు వారికి కామధేనువై 
జీవనమందు తా విధము జేరుచు జూపెడు పుణ్యమూర్తియై 
దేవతలంతగోర భువి ధర్మము నిల్పగ కాలరుద్రుడై 
రావణ కుంభకర్ణులకు, రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై. 

Sunday, 2 July 2017

ముగురు స్త్రీలమగఁడు మొదటి యోగి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - ముగురు స్త్రీలమగఁడు మొదటి యోగి.


ఆటవెలది: 
గంగభార్యగాదు గంగాధరునకును 
సతియు నొకతె, గిరిజ, సతియు నొకరె 
శంక యేల నరుడ శాంకరి భర్తకు 
ముగురు స్త్రీల? మగఁడు మొదటి యోగి.

Friday, 30 June 2017

వదినా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వదినా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.


కందము: 
మదిలోనన్నే దలచుచు 
పదిలముగా పడకజేర వచ్చిన వనితా 
సుదినమ్మిది తోషపు త్రో 
వది, నా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.

Wednesday, 28 June 2017

గాయము - వాపు - పుండు - రసి....తో ... కీచక వధ వర్ణన.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 02 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - గాయము - వాపు - పుండు - రసి....తో కీచక వధ వర్ణన. 


భీముడు కీచకునితో....

కందము: 
త్వరగా యమునే జూపెద 
మెరసిన నా పౌరుషమ్ము మెచ్చగ తుళువా!
పురమున కాపుండెవ్వడు 
గిరగిర నినుద్రిప్పి జంప కీచక! ధూర్తా! 

Sunday, 25 June 2017

కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 02 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్. 


కందము: 
అలమున్యాశ్రమమందున 
చెలికత్తెలు రాగ తావి చిందగ, చేతన్ 
గలిగిన సొంపుమొగలి రే 
కులటం గని పిలిచి సీత కురు లల్లమనెన్. 

Saturday, 24 June 2017

నిధనము - శవము - పాడె - చితి తో పెండ్లి వేడుక.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నిధనము - శవము - పాడె - చితి తో పెండ్లి వేడుక.


కందము: 
వలచితినా మరదలునే 
అలశైశవమునను కలసి యాడిన దానిన్ 
వలదని ధనమున్ కట్నము
చెలువుగ పెండ్లాడ పాడె చెంగున మనసే. 

Friday, 23 June 2017

శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్.కందము: 
తనమాయను తెలియకయే 
పెనుపందిని గొట్టి నరుడు వీరుండగుచున్
ఘనముగనే వేయగ నీ 
శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటులగున్?

Thursday, 22 June 2017

కుడి, జడి, పొడి, గడి ... భారతార్థంలో...

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది: కుడి, జడి, పొడి, గడి ... భారతార్థంలో... 


కందము: 
పొడిచిన యెండకు నెండుచు
జడివానల తడిసి వనము సైచితి మికపై 
గడిపెదమజ్ఞాతమ్మును
కుడియెడమగ తీరిపోయి కూలును వెతలే. 

Wednesday, 21 June 2017

పార్వతి ముద్దాడె మెచ్చి పంకజనాభున్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పార్వతి ముద్దాడె మెచ్చి పంకజనాభున్.కందము: 
ఉర్విజని బాలగణపతి 
పర్వతమున తిరుగుచుండ బట్టుక హరియే 
శర్వాణికీయ సుతునే 
పార్వతి ముద్దాడె, మెచ్చి పంకజనాభున్.

Tuesday, 20 June 2017

శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.కందము: 
శాస్త్రము లెన్నియొ జదివిన
శాస్త్రికి కోపమ్మెయున్న సరిగాదటులే 
మేస్త్రీ కూలీయైనను 
శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.

Monday, 19 June 2017

తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.కందము: 
తాళము పొమ్మన పొరుగున 
తాళము నింటికిని వేసి తాళము క్రిందన్ 
తాళము వేయగ నా పా 
తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.

Sunday, 18 June 2017

గీతను బోధించె నరుఁడు గీష్పతి వినఁగన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - గీతను బోధించె నరుఁడు గీష్పతి వినఁగన్.కందము: 
ప్రీతిగ పలికిన శ్లోకము 
లే తగు రాగమ్ములోన లెస్సగ బాడెన్ 
ఖ్యాతిగనె ఘంటసాలయె 
గీతను బోధించె నరుఁడు గీష్పతి వినఁగన్.

Saturday, 17 June 2017

బలరాముఁడు సీతఁ జూచి ఫక్కున నగియెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బలరాముఁడు సీతఁ జూచి ఫక్కున నగియెన్.కందము: 
హలమును నేలను బట్టుచు 
పలుగోపాలకులు లాగి వక్రత దున్నన్ 
హల! 'చాలు' చాలు చాలని 
బలరాముఁడు 'సీతఁ' జూచి ఫక్కున నగియెన్.

Friday, 16 June 2017

మూడు నాలుగు గలిపిన ముప్పది కద.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మూడు నాలుగు గలిపిన ముప్పది కద.తేటగీతి: 
ముప్పు మూడొక్కచోటను కొప్పులున్న 
ముప్పు దుష్ట చతుష్టయమ్మొకటిగాగ 
చెప్ప ముమ్మాటికిని విను ముప్పుముప్పు 
మూడు నాలుగు గలిపిన ముప్పది కద.

Thursday, 15 June 2017

దిన, వార, పక్ష, మాస మహాభారతార్థంలో....

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
దత్తపది - దిన, వార, పక్ష, మాస మహాభారతార్థంలో....కందము:  
కద ధర్మ పక్షపాతివి 
మదినమ్మిన వారమయ్య మాధవ! నిన్నే
కదనమ్మున మాసఖునిగ 
సదయుడ తగు సాయమిచ్చి జయమీయ గదే!

Wednesday, 14 June 2017

కార్తికమున శివుని పూజ గడుఁ బాపమగున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కార్తికమున శివుని పూజ గడుఁ బాపమగున్. 


కందము: 
ఆర్తిగ నిముసమ్మైనను 
కీర్తించిన భవుని గలుగు కీర్తి శుభమ్ముల్ 
పూర్తిగ నెగగొట్టినచో 
కార్తికమున శివుని పూజ, గడుఁ బాపమగున్

Monday, 12 June 2017

ఇది చూ సి.నా.రె.

డా. సి.నా.రె. గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ.


Image result for c narayana reddy imagesతేటగీతి:
పాటలెన్నియొ చక్కగా వ్రాసినారె
వేల సాహిత్యముల దారి వేసినారె   
చేరి తెలుగును వెలుగగా జేసినారె
వాణి పుత్రుడవీవుగా వాహ్! సి.నా.రె.  

ఎదను జీల్పఁ గనంబడు హేమమణులు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఎదను జీల్పఁ గనంబడు హేమమణులు. 


తేటగీతి: 
బీరువాలోని 'చెస్టు'లో బీరుబోక 
దాచియుంతురు సంపదల్ దారుణముగ 
నల్ల ధనమును మార్చుక, నయమునట్టి 
యెదను జీల్పఁ గనంబడు హేమమణులు.

Sunday, 11 June 2017

తన్నం జూచిననె భక్తితత్త్వము దెలియున్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తన్నం జూచిననె భక్తితత్త్వము దెలియున్


కందము: 
మన్నున కష్టము బడుచును 
అన్నియు ఫలితములిక పరమాత్మునివనుచున్ 
అన్నము జగతికి నిడు రై 
తన్నం జూచిననె భక్తితత్త్వము దెలియున్. 

Saturday, 10 June 2017

పడ్డవాఁడు కాఁడు చెడ్డవాఁడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పడ్డవాఁడు కాఁడు చెడ్డవాఁడుఆటవెలది: 
గాటనున్నపశువు కాలుదువ్వుటగని
మోరనెత్త జూచి మోజుగనుచు 
దున్న తోడు బంప తోషమున దలచె 
పడ్డ, "వాఁడు కాఁడు చెడ్డవాఁడు".

Friday, 9 June 2017

భామా రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భామా రమ్మనుచు ముదిత భర్తను బిలిచెన్.కందము: 
శ్రీమతి శ్రీవారు కలిసి 
రేమో మొగమటుగద్రిప్పి, యిట్టుల తుదకున్  
బామాలుచు భర్త పిలిచె 
భామా రమ్మనుచు, ముదిత భర్తను బిలిచెన్.

Thursday, 8 June 2017

విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే. ఉత్పలమాల: 
సుప్రజ పెండ్లిగాగ తగుచోటుకు మిత్రుల జేర బిల్వగా 
విప్రులుగానివారు తగ వేడ్కను నిల్వుగ నూపగా తలల్ 
విప్రకులమ్ము నాదనుచు పెద్దగ నడ్డముగానె చక్కగా 
విప్రుఁడు మద్యమాంసముల విందనగాఁ దల యూపి వచ్చెనే. 

Wednesday, 7 June 2017

సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు సిరి తా వలచున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు సిరి తా వలచున్.


కందము: 
మొగ్గుచు ధర్మము వైపున 
తగ్గట్టుగ పేదవారి దయతో గనుమా 
దగ్గరకే రానీయకు 
సిగ్గెగ్గులు లేని మనుజు, సిరి తా వలచున్.

Monday, 5 June 2017

బోండా లరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - బోండా లరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే.


కందము: 
గుండా సుబ్బారాయుడు
కండలవీరుండు బూని ఘనమౌ ప్రతినన్ 
దండిగ పునుగులు బజ్జీల్ 
బోండా లరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే.

Sunday, 4 June 2017

హారము గొలిచిన నది పది యామడలుండెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - హారము గొలిచిన నది పది యామడలుండెన్.కందము: 
తీరగు ' నెక్లెస్ ' రోడ్డది
యారహదారియె పురమున కావలనుండెన్ 
మీరిన పట్టణ కంఠపు 
హారము,గొలిచిన నది పది యామడలుండెన్.

Saturday, 3 June 2017

దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్.


కందము: 
దేవుళ్ళాడక బయటే
దేవుని మదిలోననిలిపి దేహీ! పాహీ!
దేవుడ ! యన రక్షింపని 
దేవుడు లేడనుచు నమ్మి తిరముగ గొల్తున్.

Friday, 2 June 2017

కారాగారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కారాగారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్. కందము: 
గారాబము తో తల్లియె 
మీరుచు తన సుతుల జేరి మెత్తని బుగ్గల్ 
తీరుగ నిమిరిన తోషులు 
కారా? గారమున ఘనసుఖంబులు దక్కున్.


Thursday, 1 June 2017

అయ్యను గని విరహమందె నతివ సహజమే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అయ్యను గని విరహమందె నతివ సహజమే.  


కందము: 
అయ్యడవిలోన నుండగ 
తొయ్యలి యా శూర్పణఖయె తొందరబడెగా 
నయ్యతి సుందరుడౌ రా 
మయ్యను గని విరహమందె నతివ సహజమే. 

Wednesday, 31 May 2017

రణమే సుఖశాంతు లిచ్చి రంజిల జేయున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రణమే సుఖశాంతు లిచ్చి రంజిల జేయున్.


కందము: 
రణమే కనుడిది సరి ప్రే 
రణమును తానీయ గురుడు రంజిలునటు ధా
రణమంది సమస్యా పూ 
రణమే సుఖశాంతు లిచ్చి రంజిల జేయున్.

Tuesday, 30 May 2017

ఫాల్గుణమున దీపావళి పండుగ కద.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - ఫాల్గుణమున దీపావళి పండుగ కద.తేటగీతి: 
రాముడనదేవుడేగద, రాజధాని 
హస్తినాపురమేగద, హాస్యమొక్క 
రసము గాదామరియు శిశిరమ్ము గాద   
ఫాల్గుణమున, దీపావళి పండుగ కద. 

Monday, 29 May 2017

రైకను విప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - రైకను విప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్.కందము: 
పాకీల పారద్రోలగ 
దూకిన మన సైనికుండు దుర్ మృతినొందన్ 
వ్యాకులత నెలత కన్నీ 
రై, కనువిప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్.

Friday, 26 May 2017

నడిరేయిన్ రవిఁగాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్.


శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నడిరేయిన్ రవిఁగాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్. మత్తేభము: 
వడిగా పద్యములెన్నొ వ్రాయ మదిలో భావించగా భావనల్ 
సుడిగా ముప్పిరిగొన్నవాయె తుదకున్ చూడంగ ధీశక్తితో 
నొడిలో పుస్తకముంచివ్రాయ రవి,  తా ' మో ' యంచు ధారాగతిన్ 
నడిరేయిన్ 'రవిఁ' గాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్.


తాము (ఓ) యంచు   
ఉత్పలములు = ఉత్పలమాలా వృత్తములు.

Thursday, 25 May 2017

సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.కందము:
కోతలరాయుడు జెప్పెను
ప్రీతిగ నేభాగవతము పిప్పిని జేస్తిన్
తాతా !వినుమాయందున
సీతను బెండ్లాడి శివుఁడు శిశువుం గనియెన్.

Tuesday, 23 May 2017

అంగమ్మునుఁ జేతఁ బట్టి యాడిరి విబుధుల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అంగమ్మునుఁ జేతఁ బట్టి యాడిరి విబుధుల్.


కందము: 
రంగముపై శివరాత్రిని 
జంగమదేవరలవోలె శంకర యనుచున్ 
లింగని రూపము స్పటిక శు 
భాంగమ్మునుఁ జేతఁ బట్టి యాడిరి విబుధుల్.

Sunday, 21 May 2017

జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.


కందము: 
దూరముగ బెట్టమందురు  
కోరుచు సత్పురుషులెల్ల, ఘోరమొనర్చే
క్రూరుల,జూదరులను మరి  
జారుల, మాటలను వినని జాతి నశించున్.

Saturday, 20 May 2017

రంధ్రాన్వేషణము కవిత రాణించుటకే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - రంధ్రాన్వేషణము కవిత రాణించుటకే.


కందము: 
ఆంధ్రుడ శతకమ్మిట సై
రంధ్రీ! యని వ్రాసినావురా పద్యములన్ 
ఆంధ్ర నిఘంటువు వెదకెద  
రంధ్రాన్వేషణము కవిత రాణించుటకే.

Thursday, 18 May 2017

పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.


కందము: 
మేలుగ నీరే పారగ 
కాలువనేతీయ తండ్రి గబగబ వెడలెన్
వీలగు వస్తువులివి గున 
పాలిమ్మని సుతుని భర్త పాలికి బంపెన్.

Wednesday, 17 May 2017

విదియ నేడు వచ్చె విజయ దశమి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - విదియ నేడు వచ్చె విజయ దశమి.


తొమ్మిదవరోజు ఊరికి వెళ్తానంటున్న కూతురుతో తల్లి. 

ఆటవెలది: 
వినుమ వెడల రాదు వెనుక వచ్చిన యూరు
తొమ్మిదవదినమ్ము తొందరేల 
నేనుచెప్పుచుంటి, నీవువచ్చినరోజు 
విదియ,నేడు వచ్చె విజయ దశమి. 

Tuesday, 16 May 2017

అతఁడు నా పతి మఱి మగఁ డౌ నితండు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తఁడు నా పతి మఱి మగఁ డౌ నితండు


తేటగీతి: 
ప్రక్కనిద్దరుపురుషులు బరగ నిలువ
టీవి సీర్యలు నటిజెప్పె ఠీవిగాను 
మందమతియను నాటకమందు జూడ 
నతఁడు నా పతి, మఱి మగఁ డౌ నితండు. 

Monday, 15 May 2017

మొయిలు రక్తమ్ముఁ గురిపించె భూమిపైన.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మొయిలు రక్తమ్ముఁ గురిపించె భూమిపైన.


తేటగీతి: 
మేఘనాధుడు దాగగా మేఘమందు 
గురినిజూచుచు సౌమిత్రి చురుకుగాను 
శిరముద్రుంచగ శరముతో, జివ్వుమనుచు 
మొయిలు రక్తమ్ముఁ గురిపించె భూమిపైన.

Sunday, 14 May 2017

కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా. 


కందము: 
భువిలో నెవ్వడును పరుల
యువిదల సంపత్తుగోరు టొప్పనితనమే 
చెవినివి బెట్టనిచో మన 
కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా. 

Saturday, 13 May 2017

నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.ఆటవెలది: 
బాధబెట్ట సురల భార్యనే చెఱబట్ట
చెప్ప హితమును పెడ చెవిని బెట్ట 
బ్రహ్మ హత్య యయ్యు రావణాధిపు డహీ 
న కులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.

Wednesday, 10 May 2017

జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.   ఆటవెలది: 
మంచి 'క్రాపు ' కొరకు "మంగలి"  నేబిల్చి
కత్తిరించమనుచు కాపు చెప్ప 
నీరుజల్లి తలను నిమురుచు దువ్వెనన్ 
జుట్టు లేని "వాడు"  జుట్టు దువ్వె.   

Tuesday, 9 May 2017

పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణసుతుఁడే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణసుతుఁడే.కందము: 
పద్మారావ్ మాయబ్బాయ్ 
బద్మాషులు కొంతమంది బాధలు వెట్టన్ 
ఛద్మమునే చేదించుచు 
పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణ!సుతుఁడే.

Monday, 8 May 2017

ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరేచంపకమాల: 
ధృవుడనుబాలుడే భువిని తిట్టగ తల్లియె పట్టునన్ రమా 
ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు, వింటిరే!
భువిని మృకండుసూనుడు యముంగెలిచెంగద బాలుడై యుమా 
ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి, ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరే! 


Saturday, 6 May 2017

వడ్డీ చెల్లింప లేడు వర్షించు సిరుల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వడ్డీ చెల్లింప లేడు వర్షించు సిరుల్. 


కందము: 
వడ్డీకాసులవాడట 
వడ్డించును కామితములు భక్తులకొరకై 
దొడ్డగ కుబేరు ఋణమున 
వడ్డీ చెల్లింప లేడు, వర్షించు సిరుల్. 

Friday, 5 May 2017

తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దానేడ్చె నయో.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దానేడ్చె నయో.


కందము: 
జనులకు మందును బోసెను
ఘనముగనే డబ్బుబంచె కట్టలుగనెల 
క్షనులో, చివరకు నొకనూ 
తన పార్టీ గెల్చినంతఁ దా నేడ్చె నయో.

Thursday, 4 May 2017

పడతి నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పడతి నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.


తేటగీతి: 
ఈడువచ్చిన యువకుడు వీడులోన 
తిరుగకుండగ నాబోతు తీరుగాను 
సంప్రదాయమ్ము నిలబెట్టు సఖిని,సుదతి 
పడతి, నాతిని పెండ్లాడ వలెను వలచి.

Wednesday, 3 May 2017

రాముడు రాక్షసుఁడు సీత రక్కసి యయ్యెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాముడు రాక్షసుఁడు సీత రక్కసి యయ్యెన్.


కందము: 
మామనుమరాలు మనుమం 
డేమాత్రము సైపబోరు యెవరల్లరి, యో 
మామా! విద్యార్థులకట 
రాముడు రాక్షసుఁడు సీత రక్కసి యయ్యెన్.

Monday, 1 May 2017

తల్లీయని పిలుచెనంట తండ్రిని సుతుడే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తల్లీయని పిలుచెనంట తండ్రిని సుతుడే. కందము: 
పిల్లలు లవకుశులచ్చట 
నొల్లక యశ్వమ్మునీయ నుద్ధతితోడన్ 
అల్లనరాముడు రాగా 
తల్లీ! యని పిలుచెనంట తండ్రిని సుతుడే. 

అని = యుద్ధము.

Sunday, 30 April 2017

బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్.కందము: 
తీరగు "స్ట్రిక్టాఫీసర్" 
'కారు'ను తనప్రక్కనాపి కన్నెర్రలతో 
జేరుచు 'లాఠీ'నెత్తు క  
బీరును గని త్రాగుబోతు భీతింజెందెన్.

Saturday, 29 April 2017

కోతికొక జాబు వచ్చిన గొల్లుమనెను.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - కోతికొక జాబు వచ్చిన గొల్లుమనెను. తేటగీతి: 
కోట తిరిపాలు తలిదండ్రి కూచి, వీడు 
వీడు వీడని వాడను వీడు, దూర 
దేశమున కొలువున కవకాశమనుచు 
కో.తి. కొక జాబు వచ్చిన గొల్లుమనెను. 

Friday, 28 April 2017

అక్కను బెండ్లాడె నొక్కడందరు జూడన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - అక్కను బెండ్లాడె నొక్కడందరు జూడన్.కందము: 
అక్కలువమించు సొగసులు
నక్కనులకు గలవటంచు నలుపేయైనన్ 
అక్కజముగ మరదలు సీ 
తక్కను బెండ్లాడె నొక్కడందరు జూడన్.

Thursday, 27 April 2017

సామజమును గూల్చె దోమ యొకటి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - సామజమును గూల్చె దోమ యొకటిఆటవెలది: 
ఈగ సినిమ జూచి 'ఇన్స్పిరేషను'బొంది 
దోమ సినిమ దీసె దొడ్డ యొకడు 
చివర 'విలను'నేమొ చిత్తుగానదిజంపె 
సామజమును గూల్చె దోమ యొకటి.

Wednesday, 26 April 2017

మల్లియ తీఁగియకుఁ గలిగె మామిడికాయల్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మల్లియ తీఁగియకుఁ గలిగె మామిడికాయల్కందము: 
అల్లన జవ్వని పైటను 
మెల్లగ తా సర్దుకొనుచు మీదకురాగా 
అల్లరిగా మగడిట్లనె 
'మల్లియ తీఁగియకుఁ గలిగె మామిడికాయల్.'

Tuesday, 25 April 2017

పాలను జూడంగ పిల్లి భయపడి పాఱెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పాలను జూడంగ పిల్లి భయపడి పాఱెన్.కందము: 
బాలాకుమారి 'క్యాట్వాక్' 
మేలుగ నేర్వంగదలచి మేడను గదిలో 
వాలుగ నడవగ పలులో 
పాలను జూడంగ 'పిల్లి' భయపడి పాఱెన్. 

Monday, 24 April 2017

గరళముఁ గ్రోలెదవు త్రోచి కమ్మని పాలన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గరళముఁ గ్రోలెదవు త్రోచి కమ్మని పాలన్.


కందము: 
మరి చూడ కూలుడ్రింకులు
సరి పురుగుల జంపుననుచు చక్కగజూపన్
మురిపెమ్మున వదలక నా 
గరళముఁ గ్రోలెదవు త్రోచి కమ్మని పాలన్.

Sunday, 23 April 2017

తల్లికి మీసములు మొలిచె దండ్రికిలేవే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తల్లికి మీసములు మొలిచె దండ్రికిలేవే. కందము: 
అల్లన పుత్రుడు తేగా 
మెల్లగ మందును నెల పరిమితముగ వాడన్
నల్లగ మారెను కురులే 
తల్లికి, మీసములు మొలిచె దండ్రికి, లేవే?

Saturday, 22 April 2017

నిద్దుర పోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నిద్దుర పోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్ఉత్పలమాల: 
సుద్దులునేర్చి నల్వురును చూడగ గొప్పగ చెప్పనెంచియున్ 
కద్దగు బుద్ధిగల్గి ఘనకార్యము జేయగ లోకమందునన్ 
పెద్దలు జెప్పు బాటలను పేర్మిని సాధన తోడ, వీడుచున్ 
నిద్దుర, పోవువాఁడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్.

Friday, 21 April 2017

శివ, హర, భవ, రుద్ర - తో శ్రీకృష్ణుని స్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
దత్తపది - శివ, హర, భవ, రుద్ర - తో శ్రీకృష్ణుని స్తుతి
తేటగీతి: 
పూర్ణ శశివదనా కృష్ణ! పుణ్య చరిత! 
కనులనే కారు ద్రవముగా కరుణ నీకు
అహరహమ్మును నీకునే నంజలింతు 
విభవమందగ జేయుమా వెన్నదొంగ.  

Thursday, 20 April 2017

నీరు చాలక దీపము లారిపోయె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నీరు చాలక దీపము లారిపోయె. తేటగీతి: 
మిరపపైరున బెట్టెగా మించి లక్ష 
రైతు కష్టించి పనిజేసె రాత్రి పగలు 
ఎన్ని మందులగొట్టిన నేమి, యెండె 
నీరు చాలక, దీపము లారిపోయె.

Tuesday, 18 April 2017

భర్తను బయటకుదరిమె భరత నారి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భర్తను బయటకుదరిమె భరత నారి.


తేటగీతి:
తల్లిదండ్రులు తోడుగా తమ్ముడొకడు 
వచ్చువేళాయె రైలుకే, తెచ్చుకొరకు
కారు వేసుక బొమ్మని, కదలమనుచు 
భర్తను బయటకుదరిమె భరత నారి.

Monday, 17 April 2017

భగణంబున గురువు నాస్తి పండితులారా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భగణంబున గురువు నాస్తి పండితులారా. కందము: 
జగము' నగురువే లేదులె 
'ఖగపతి'యన గురువుగనము గణ విభజనలో 
'మగడు' న లేదుగా 'ప్రతి 
భ' గణంబున గురువు నాస్తి పండితులారా. 

Sunday, 16 April 2017

కుంజర యూధమ్ము దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కుంజర యూధమ్ము దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్.


కందము: 
కుంజర ముఖమును బోలిన 
జింజర్ బిస్కట్లు కొన్ని చేతను బెట్టన్ 
మంజీర నోట కుక్కెను 
కుంజర యూధమ్ము దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్.

Saturday, 15 April 2017

నవ్య, భవ్య,దివ్య,సవ్య - వైద్యవృత్తిని గురించి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నవ్య, భవ్య,దివ్య,సవ్య - వైద్యవృత్తిని గురించితేటగీతి: 
నవ్య రీతుల శాస్త్రమ్మునభ్యసించి 
దివ్య వైద్యమ్ము తోడను దిగులు తీర్చి
సవ్యముగ జేయు రోగుల సంతసమున 
భవ్య చరితులు పుడమిని వైద్యవరులు. 

Friday, 14 April 2017

సమరశూరులు చీమల జంపు వారు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 08 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సమరశూరులు చీమల జంపు వారు.


తేటగీతి: 
లవకుశాఖ్యులారా! నేను లక్ష్మణుడను
హయము విడువుడు కోరనాహవము నిపుడు
కారు సరిజోదులే నాకు, కారు మీరు 
సమరశూరులు, చీమల జంపు వారు.

Thursday, 13 April 2017

అసి, కసి, నుసి, రసి....పల్లె పడుచు అందాలను వర్ణిస్తూ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - అసి, కసి, నుసి, రసి....పల్లె పడుచు అందాలను వర్ణిస్తూ 


తేటగీతి: 
అసిత వర్ణంపు భాసిత హసిత వదన 
కనుల కాటుక సిగను మొగలిని ముడిచి 
మేను సిగ్గుల కాంతులన్ మెరయుచుండ 
కదలుచున్నది రసికుల కన్ను చెదర.
Wednesday, 12 April 2017

పురుషునకుం దాళిబొట్టు భూషణము సతీ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పురుషునకుం దాళిబొట్టు భూషణము సతీ.కందము: 
వరునిగ వివాహమందున  
సురుచిర దరహాస మునను సుందరి మెడలో 
మరి ముడులు వేయ బట్టిన 
పురుషునకుం దాళిబొట్టు భూషణము సతీ.

Tuesday, 11 April 2017

వాన కురియు నెండు గడ్డివామున్ వేగన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వాన కురియు నెండు గడ్డివామున్ వేగన్.


కందము: 
అనల్ల మబ్బునేమగు ?
కానగ వామున నదియెది?కడుపున బాధౌ 
నేనేమి తినవలె చెపుమ? 
వాన కురియు, నెండు గడ్డి, వామున్ వేగన్.

Saturday, 8 April 2017

పట్టాలే లేక రైలు పరుగిడసాగెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పట్టాలే లేక రైలు పరుగిడసాగెన్.


కందము: 
చిట్టియె మానస వీపును
పట్టుక ఛుక్ ఛుక్కు మనుచు పాడుచు దిరుగన్ 
గట్టిగ తాతయ పొగడెను 
"పట్టాలే లేక రైలు పరుగిడసాగెన్."

Friday, 7 April 2017

గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్.


కందము: 
రజకుడు గొనెనొక ఖరమును 
గజమని పేరిడెను, కొంత కాలము పిదపన్
నిజ ఫాల్గుణ మాసమ్మున 
'గజమునకు' ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్.

Thursday, 6 April 2017

సీతా రామునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - సీతా రామునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే


కందము: 
నీతియె కాదిక వెడలకు 
ప్రీతిగ రేరాజు నిన్ను పిలువగ "కలువన్"
నీతప్పునిక తెలియుమో
సీ! తారా! మునికిఁ గీడుఁ జేయం దగునే?

Wednesday, 5 April 2017

రామా! నిన్నే దల్తుము
శ్రీరామ జయరామ జయజయ రామ 
అందరికీ శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు. Image result for sri rama images


కందము: 
రామా! నిన్నే దల్తుము 
రా! మామదిలోన నిలిపి రాజా రామా!
రా! మాయను తొలగింపుము
రా! మా సీతమ్మతోడ రక్షణ నిడుమా! 

సీసము. 
సూర్యవంశమునందు సూతివైబుట్టినన్ 
చల్లనిదగు చూపు స్వామినీది 
అడవులందున చాల నలయక దిరిగినన్ 
పరమ కోమలమైన పదమునీది 
కోతిమూకలతోడ కోరుచు నుండినన్ 
చంచలమ్మే లేని చనువు నీది 
కోదండ పాణివే మాదండమును గనన్ 
శరణమ్మునిడునట్టి జాలినీది 
ఆటవెలది: 
పానకమ్ము ద్రాగి వడపప్పు నేదిని 
వేడి గాడ్పులందు వేడినాము
చల్లదనము గల్గె చలువపందిళ్ళలో 
చల్లగమము జూడు జానకీశ. 


      

Tuesday, 4 April 2017

ధీరత నొక దోమ తుమ్మె దిక్కరు లడలన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ధీరత నొక దోమ తుమ్మె దిక్కరు లడలన్.


కందము: 
మీరుచు దోమల పాఠము 
నారోజున గురువు చెప్పె నాబడిలోనన్
ఆరాత్రి చంటి కలలో 
ధీరత నొక దోమ తుమ్మె దిక్కరు లడలన్.

Monday, 3 April 2017

లావే యీశ్వల! ములాలి! లక్షించు హలీ!

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - లావే యీశ్వల! ములాలి! లక్షించు హలీ!


రా పలుకని వాని ప్రార్థన.

కందము: 
లావేమీ లామాయన!
లావేమీ క్లుష్ణమూల్తి! లావే వలదా! 
లావే "లా"నిమ్ము దొలా! 
లావే యీశ్వల! ములాలి! లక్షించు హలీ!

Sunday, 2 April 2017

కుండ,దండ, బండ, బెండ - గొడుగును గురించి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - కుండ,దండ, బండ, బెండ - గొడుగును గురించి


కందము: 
దండం 'బంబ్రిల్లా'! మా 
కుండగ నీయండ వాన యుండగనెండల్ 
' బెండై ' పోవును, మాకున్
బంగ నాడౌను చేత పట్టెద నిన్నే!

Saturday, 1 April 2017

మాంసముదిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 07 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మాంసముదిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా. కందము: 
హంసా ! విడుమా నీ మీ 
మాంసను, సలుపగ పరీక్ష మాంసము, పండ్లన్ 
హింసను పెట్టక నిడ, విడి 
మాంసము, దిన విప్రవరుఁడు మాన్యుం డగురా.

Friday, 31 March 2017

శవసందర్శనము పుణ్యసంపద లిచ్చున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - శవసందర్శనము పుణ్యసంపద లిచ్చున్.


కందము: 
శవముగ మారక మున్నే 
శివమయమౌ జగతి నరుడ! చేయుము ప్రీతిన్ 
శివదర్శనమున్, మరి కే 
శవసందర్శనము,పుణ్యసంపద లిచ్చున్.

Thursday, 30 March 2017

అల్లుడ నయ్యెదన్ సుతుడనయ్యెద ప్రాణవిభుండనయ్యెదన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - అల్లుడ నయ్యెదన్ సుతుడనయ్యెద ప్రాణవిభుండనయ్యెదన్.ఉత్పలమాల: 
మెల్లగ నాలకింపుమిక మీకిటుజెప్పెద వీరుముగ్గురున్
చెల్లగ నాకు బంధువులు చేరుచునుందును వీరి లోయెదన్ 
ఇల్లిదెయత్త, తండ్రి, సతి నిట్టుల వర్సగజూడ నయ్యెదన్ 
అల్లుడ, నయ్యెదన్ సుతుడ, నయ్యెద ప్రాణవిభుండ, నయ్యెదన్.

Wednesday, 29 March 2017

హే!మా శ్రీ హేమలంబ

అందరికీ శ్రీ హేవిళంబి నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. 

  కందము: 
హేమము గోరను నిను నే 
క్షామమ్మే లేక ధరను సరివత్సరమే 
ధీమాగా పాలించుము 
హే!మా శ్రీ హేమలంబ హిత సహితముగా.  

Tuesday, 28 March 2017

తాత, మామ, బావ,మరది.....వానదేవుని పిలచుట

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.దత్తపది - తాత, మామ, బావ,మరది...వానదేవుని పిలచుట  


తేటగీతి: 
ఇనుడు తాతపననుబెంచె వినడు మొరను 
చల్లదనమమర దిశల మెల్లగాను 
మామనస్సుల తనువుల ' మత్తు ' గలుగ 
వానదేవుడ గబగబా వచ్చి పోవ.

Monday, 27 March 2017

రావణ విభీషణులు రఘురాము సుతులు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రావణ విభీషణులు రఘురాము సుతులు. 


తేటగీతి: 
తాతయొక్కడు మరియును తండ్రియొకడు
కవలపిల్లలు గూడను కలసి నటులు
వారు పేరొందె పాత్రల వరుసగాను 
రావణ విభీషణులు, రఘురాము సుతులు

Sunday, 26 March 2017

పాశుపతమ్ము వేసి హరి పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పాశుపతమ్ము వేసి హరి పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై.ఉత్పలమాల: 
ఆశగబబ్రువాహనుడు యర్జున పుత్రుడు నశ్వమేధమున్ 
దేశములన్ని దాటి తన దేశము వచ్చిన యశ్వమంట నా 
వేశముతోడ యుద్ధమని వెంటనె రాగను నాగబాణమౌ 
పాశుపతమ్ము వేసి హరి! పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై. 

Saturday, 25 March 2017

మంచుమల యింద్రనీలమై మండుచుండె

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మంచుమల యింద్రనీలమై మండుచుండె. 


తేటగీతి:  
పెనముపైనట్లు కొలిమిని పెట్టినట్లు 
మండుటెండలు మేనుల మాడ్చుచుండె 
వినుడు మనమంత యొకనెల వెడలవలెను 
మంచుమల, యింద్ర! నీల! మై మండుచుండె.

Friday, 24 March 2017

మరణమందు తోడు మాధవునకు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మరణమందు తోడు మాధవునకు.ఆటవెలది: 
పుడమి బాధ దీర్ప పోరుకై వెడలగ 
మరణమందజేయ నరకునకును 
వెంట బడుచు వచ్చె నంటగా సత్యభా 
మ, రణమందు తోడు మాధవునకు.

Thursday, 23 March 2017

వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.తేటగీతి: 
కొడుకు వేషమ్ము వేయగా కోయవాని 
గాను బడిలోన, వెడలెను కన్నతల్లి 
"నటన నందరుమెచ్చాలి నాన్న వినుము " 
వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.

Wednesday, 22 March 2017

భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు.తేటగీతి: 
ఎంతపనిని జేసితివమ్మ యెరుకలేక 
తల్లితోగూడి జేసెను తనయుడనుచు 
జనము జగమున నిట్లనుకొనును గాద
భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు.

Tuesday, 21 March 2017

నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా


కందము: 
చేరగ తలిదండ్రి దివికి 
భారముగా తలచుచున్న వదినన్నలతో 
పోరును బడుచును కుమిలెడు 
నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

Monday, 20 March 2017

కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్. కందము: 
వనితలు మృదుస్వభావులు 
పనిమంతులు కరుణ నిండు పడతులు, సిరులౌ
వినుమా నరుడా! యందుల 
కని,  కరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్. 

Sunday, 19 March 2017

లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మణునకు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మణునకు.


తేటగీతి: 
నారి సీతమ్మ పుత్రుల నామములెవి?
తల్లి యన్నయు తమ్ములు తనయకెవరు? 
హనుమ యెవ్వరికైదెచ్చె నౌషదములు? 
లవకుశులు, మేనమామలు, లక్ష్మణునకు. 

Saturday, 18 March 2017

ఉత్తరుం డర్జునునకంటె నుత్తముండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య  -  ఉత్తరుం డర్జునునకంటె నుత్తముండు. 


విరటుడు కంకుభట్టుతో...


తేటగీతి: 
ఉత్తరమ్మున చెరనున్న మొత్త మాల 
నుత్త చేతుల పోరాడి యొసగు మనకు 
నుత్తరించును శత్రుల మత్తనయుం
డుత్తరుం డర్జునునకంటె నుత్తముండు. 

Friday, 17 March 2017

దొంగ పదసేవఁ జేయ నిధుల్ లభించు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దొంగ పదసేవఁ జేయ నిధుల్ లభించు.


తేటగీతి: 
వేద గణితమ్ము, లెక్కలు వేగ జేయ 
ట్రిక్కు నిధులను చూపించు టీచరతడు 
రమ్మనంటిని బుజ్జాయి ! రావదేల 
దొంగ! పద, సేవ జేయ నిధుల్ లభించు. 

Wednesday, 15 March 2017

క్రీస్తు పూజనీయుఁడుగాడు క్రైస్త వులకు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - క్రీస్తు పూజనీయుఁడుగాడు క్రైస్త వులకు. తేటగీతి: 
మేరియన్నను 'మదరౌను' సేవజేయు
వనిత 'సిస్టరు' గానుండు వాస్తవముగ 
చర్చి పూజారి 'ఫాదరు' సరిగ వినుము 
క్రీస్తు పూజనీయుఁడు, 'గాడు ' క్రైస్త వులకు. 

రామచంద్రుండు శయనించె రంభ తోడ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రామచంద్రుండు శయనించె రంభ తోడ .


తేటగీతి: 
నాడు సంతోషమునుజెంది, వీడె బాధ 
లన్ని సురలకు ననిదల్చి యమర పతియె 
సమరమందున రావణు జంపగానె 
రామచంద్రుండు, శయనించె రంభ తోడ. 

Tuesday, 14 March 2017

కోతిని పెండ్లాడి నాతి కొమరునిఁ బడసెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కోతిని పెండ్లాడి నాతి కొమరునిఁ బడసెన్.


కందము: 
మాతా పితరులు గోరగ 
ప్రీతిగనే బావ మెచ్చ-వేడుచు మదిలో 
రీతిగ నంజని సుతుడౌ 
కోతిని-పెండ్లాడి నాతి కొమరునిఁ బడసెన్. 

Monday, 13 March 2017

మిరపకాయ బజ్జీ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మిరపకాయ బజ్జీ  

ఆటవెలది: 
నోరుకాలుచున్న నిసుమంత నదరక 
మెండుకారమింత మండుచున్న 
మిరపబజ్జి దినెడు మేదిని నరులకు 
నేర్పు నోర్చుకొనుట నేర్పుగాను. 

Sunday, 12 March 2017

నీరు జల్లినంత నిప్పు రగిలె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నీరు జల్లినంత నిప్పు రగిలె. ఆటవెలది: 
ఇంద్రజాలమచట నింపుగా జూపించు
నతడు 'స్టేజి ' పైన నా రుమాలు 
బట్టి ' స్టిక్కు ' చుట్టు పలుమార్లు త్రిప్పుచు 
నీరు జల్లినంత నిప్పు రగిలె. 

Saturday, 11 March 2017

పడవలెనని

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పడవలెనని

 


కందము: 
పడవలెనని జడివానలు
పడలనే కాగితముల బట్టుచు చేయన్ 
బడివదలగ  మిత్రుల వెం 
బడితిరిగెడు జ్ఞాపకములు పైపై దిరిగెన్.

Friday, 10 March 2017

అక్కను బ్రేమి౦చి పె౦డ్లి యాడె ముదమునన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - అక్కను బ్రేమి౦చి పె౦డ్లి యాడె ముదమునన్.


కందము: 
అక్కట యొకటే కన్నని 
మిక్కిలి బాధను బడు నొక మీనాక్షిని తా 
మక్కువమీరగ నొక్కడు
న "క్కను" బ్రేమి౦చి పె౦డ్లి యాడె ముదమునన్.