సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 27 February 2017

పడకగ నుండెడు శేషుడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 04 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పడకగ నుండెడు శేషుడు కందము: 
పడకగ నుండెడు శేషుడు 
పడుకొన హరి ప్రక్క రెండు ప్రక్కలగను చొ
ప్పడుశంఖము చక్రంబును 
పడుకొన నుయ్యాలలూగె పసిబాలుండై .