సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 26 March 2017

పాశుపతమ్ము వేసి హరి పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పాశుపతమ్ము వేసి హరి పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై.ఉత్పలమాల: 
ఆశగబబ్రువాహనుడు యర్జున పుత్రుడు నశ్వమేధమున్ 
దేశములన్ని దాటి తన దేశము వచ్చిన యశ్వమంట నా 
వేశముతోడ యుద్ధమని వెంటనె రాగను నాగబాణమౌ 
పాశుపతమ్ము వేసి హరి! పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై.