సమస్యల'తో 'రణం ('పూ'రణం)

తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 27 April 2017

సామజమును గూల్చె దోమ యొకటి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - సామజమును గూల్చె దోమ యొకటిఆటవెలది: 
ఈగ సినిమ జూచి 'ఇన్స్పిరేషను'బొంది 
దోమ సినిమ దీసె దొడ్డ యొకడు 
చివర 'విలను'నేమొ చిత్తుగానదిజంపె 
సామజమును గూల్చె దోమ యొకటి.